Politika privatnosti

Dječji vrtić Sveti Križ Začretje

Trg Julija Lembergera 7

49223 Sveti Križ Začretje

KLASA:115-01/21-01/06

URBROJ:2197-53-02-21-1

 

DJEČJI VRTIĆ SVETI KRIŽ ZAČRETJE sa sjedištem u Svetom Križu Začretju, Trg Julija Lembergera 7,  OIB: 6217593019, zastupan po ravnateljici Martini Jakuš, u Svetom Križu Začretju dana 04.03.2021. godine donosi

 

POLITIKU ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

DJEČJEG VRTIĆA SVETI KRIŽ ZAČRETJE

 

Dječji vrtić Sveti Križ Začretje sa sjedištem u Svetom Križu Začretju, Trg Julija Lembergera 7, (u daljnjem tekstu: Vrtić) je „voditelj obrade“ osobnih podataka u skladu s Općom uredbom (UE) o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br.42/18). Vrtić u okviru svoje odgojno-obrazovne djelatnosti obrađuje osobne podatke korisnika i/ili potencijalnih korisnika usluga programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (djece, zakonskih zastupnika i ostalih članova zajedničkog domaćinstva djece) koji u smislu Opće uredbe (EU) o zaštiti podataka imaju status ispitanika. U obradi osobnih podataka Vrtić posebnu pažnju posvećuje osiguranju privatnosti i zaštiti njihovih osobnih podataka na način da se obrađuju samo oni osobni podaci koji su nužni za svrhu obrade, te da isti nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju osoba. 

Ovom Politikom zaštite privatnosti Vrtić ispitanicima pruža informaciju o svrsi i pravnoj osnovi obrade njihovih osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka, razdobljima u kojima će osobni podaci biti pohranjeni, njihovim pravima te kontakt podacima Službenika za zaštitu podataka. 

 

1. VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA U DJEČJEM VRTIĆU SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Dječji vrtić Sveti Križ Začretje je odgojno-obrazovna ustanova osnovana za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja. Osnivač Vrtića je Općina Sveti Križ Začretje. Sjedište Vrtića je u Svetom Križu Začretju, Trg Julija Lembergera 7. 

 

2. VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE OBRAĐUJE DJEČJI VRTIĆ SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

Dječji vrtić Sveti Križ Začretje kao voditelj obrade osobnih podataka prikuplja i obrađuje osobne podatke ispitanika :

 

.           1.         osobni podaci radnika, drugih osoba prisutnih na radu i članova njihovog

                        zajedničkog kućanstva,

2.         osobni podaci djece korisnika usluga Vrtića,

3.         osobni podaci roditelja/skrbnika djece korisnika usluga Vrtića i članova     njihovog zajedničkog kućanstva,

4.         osobnih podaci o zdravstvenom stanju djece korisnika usluga Vrtića, roditelja/skrbnika i članova njihovog zajedničkog kućanstva,

5.         osobni podaci djece s posebnim potrebama – korisnika usluga Vrtića,

6.         osobni podaci o članovima Upravnog vijeća,

7.         osobni podaci o kandidatima koji sudjeluju u natječajnom postupku za zasnivanje radnog odnosa,

8.         osobni podaci vanjskih suradnika,

9.         osobni podaci djece potencijalnih korisnika usluga,

10.       posebna kategorija osobnih podataka: 

        članstvo u sindikatu

        zdravstveno stanje

        vjeroispovijest.

Dječji vrtić Sveti Križ Začretje prikuplja isključivo podatke koji su kao takvi obvezni podaci Zahtjeva za upis djeteta u Vrtić, ugovora o ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Vrtića ili  je obrada pojedinih podataka izričito propisana zakonom ili nekim podzakonskim aktom (npr. Pravilnikom o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi).

 

 3. SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA 

Vrtić osobne podatke djece, zakonskih zastupnika i ostalih članova njihovog zajedničkog domaćinstva obrađuje u slijedeće svrhe: 

– za potrebe provedbe postupka upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja 

– za potrebe sklapanja ugovora o ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Vrtiću 

– za vođenje propisane pedagoške i zdravstvene dokumentacije djece u Vrtiću 

– za potrebe obračuna sudjelovanja roditelja u cijeni programa 

– za potrebe statistike

 

 4. PRAVNA OSNOVA OBRADE  OSOBNIH PODATAKA 

Vrtić osobne podatke djece, njihovih zakonskih zastupnika i ostalih članova zajedničkog domaćinstva obrađuje na osnovi Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakona o općem upravnom postupku, Odluke o mjerilima za osiguranje  sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Sveti Križ Začretje te Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga. 

Ovisno o svrsi prikupljanja i obrade osobnih podataka, pravna osnova za obradu osobnih podataka može biti suglasnost (privola), izvršenje ugovora (usluge), propisi koji zahtijevaju obradu osobnih podataka ili legitimni interes Dječjeg vrtića.

Osobni podaci djece u svrhu vođenja pedagoških i zdravstvenih evidencija  predstavljaju posebnu vrstu podataka te ih Vrtić obrađuje na osnovi zakonskih propisa i  legitimnog interesa kako bi se djeci koja borave u vrtiću pružila maksimalna moguća skrb i usluga u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja. 

Za obradu osobnih podataka u prethodno navedene svrhe nije nužna izričita suglasnost ispitanika. Podnošenjem Zahtjeva za upis djeteta u program predškolskog odgoja te sklapanjem ugovora o ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, smatra se da je ispitanik dao svoju suglasnost za obradu osobnih podataka. Vrtić će za obradu osobnih podataka tražiti izričitu suglasnost ispitanika (privolu) samo u onim slučajevima kada ne postoji neka druga pravna osnova za obradu podataka (npr. za javnu objavu imena i prezimena djece, za fotografiranje i snimanje djece, za objavu fotografija djece na web stranici Vrtića i dr.). U slučaju kada se obrada temelji na izričitom pristanku ispitanik, on je ima pravo u svakom trenutku povući( danu privolu). 

U slučaju da ispitanik Vrtiću ne pruži osobne podatke za koje postoji pravna osnova obrade (npr. u Zahtjevu za upis ispitanik ne pruži Vrtiću sve podatke koji se traže za potrebe donošenja odluke o upisu) Vrtić neće moći pozitivno ocijeniti Zahtjev za upis, odnosno doći će do raskida Ugovora o ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga. 

 

5. NAČIN PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA 

Osobne podatke djece roditelja/ skrbnika, korisnika usluga Dječji vrtića prikuplja  izravno- prilikom predaje Zahtjeva za upis, odnosno sklapanja Ugovora o pružanju usluga  te kasnije, tijekom boravka  djeteta u Vrtiću. Također, Vrtić osobne podatke može prikupljati putem javnih registara te od trećih osoba (npr. drugog dječjeg vrtića).

U slučaju kada ispitanik pruža osobne podatke trećih osoba (npr. podatke o drugom roditelju ili zakonskom zastupniku djeteta ili osobi koja umjesto roditelja-skrbnika može preuzeti dijete iz odgojne skupine) jamči da su te osobe  obaviještene o upotrebi njihovih osobnih podataka.

 

 

 6. PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA 

Vrtić osobne podatke ispitanika otkriva drugim pravnim i fizičkim osobama (primateljima) kada se radi o njegovoj zakonskoj obvezi i/ili legitimnom interesu primatelja te se po toj osnovi osobni podaci dostavljaju Osnivaču te nadležnom ministarstvu i Prosvjetnoj inspekciji temeljem njihovog zahtjeva.

 

 7. RAZDOBLJE POHRANE  OSOBNIH PODATAKA

Vrtić  kao javna ustanova čuva  osobne podatke u rokovima određenim zakonskim propisima ili privolom za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

 

8. DIJELJENJE I OTKRIVANJE OSOBNIH PODATAKA

Dječji vrtić ne dijeli osobne podatke. Svi djelatnici Vrtića koji sudjeluju o obradi osobnih podataka obvezani su Izjavom o povjerljivosti. 

U određenim situacijama, Dječji vrtić osobne podatke može otkriti i pouzdanim trećim osbama koje predstavljaju  podršku u uslugama prema korisnicima:

 – osobama koje Vrtiću pružaju tehnološku pomoć (informatičari) vezano uz održavanje baza podataka i programskih rješenja 

– odvjetničkim uredima 

– osobama koje pružaju usluge dostave (usluge pošte, dostavnih službi) 

 

Pouzdanim trećim osobama Dječji vrtić pruža samo nužne informacije, potrebne za izvršenje usluge uz zahtjev da se ti osobni podaci ne upotrebljavaju u druge svrhe. Pružatelji usluga u svakom trenutku moraju omogućiti istu razinu sigurnosti za osobne podatke ispitanika kao i Vrtić.

Dječji vrtić osobne podatke može otkriti i državnim tijelima (inspekcijskim tijelima), odnosno Osnivaču (kada ga na to obvezuje zakon, odnosno kada je to dužni učiniti u skladu s pravnim zahtjevima ili u cilju zaštite prava Vrtića, ispitanika ili javnosti općenito).

 

 9. PRAVA KORISNIKA USLUGA

Dječji vrtić obvezuje se   čuvati podatke  djece i roditelja/ skrbnika, kao povjerljive i osigurati ostvarivanje prava.

Prava korisnika usluga su: 

– Pravo pristupa osobnim podacima

– Pravo na informiranost o tome kako se upotrebljavaju osobni podaci

– Pravo na ispravak vlastitih osobnih podataka ako su isti neispravni ili nevažeći, kao i njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni

– Pravo na brisanje /pravo na zaborav osobnih podataka s time da se ne radi o apsolutnom pravu jer Vrtić može imati pravne ili legitimne osnove za zadržavanje osobnih podataka

– Pravo na prigovor na način obrade osobnih podataka, a koji može podnijeti izravno Vrtiću ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka

– Pravo na povlačenje suglasnosti na obradu podataka temeljenu na suglasnosti u bilo kojem trenutku 

– Pravo na prenosivost podataka (korisnik usluga ima pravo pomicati, kopirati ili prenositi podatke iz naše baze u drugu bazu podataka ali samo pod uvjetom da se radi o podacima koji se obrađuju temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem)

– Pravo ograničenja obrade podataka

 

 U svakom trenutku korisnik usluga ima pravo obratiti se Dječjem  vrtiću zbog pružanja svih informacija vezanih uz obradu osobnih podataka i radi ostvarivanja prava ispitanika. 

 

10. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

 Dječji vrtić Sveti Križ Začretje imenovao je službenika za zaštitu osobnih podataka kojemu se ispitanik može obratiti vezano uz postupanje s osobnim podacima ili izravno na adresu Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje, Trg Julija Lembergera 7, 49223 Sveti Križ Začretje, s naznakom „Za službenika za zaštitu osobnih podataka“. 

NAPOMENA: Politika zaštite osobnih podataka jedan je od načina na koji se zakonski zastupnici djece mogu informirati putem web stranice ili oglasne ploče vrtića, o svrsi i pravnoj osnovi obradi njihovih osobnih podataka (čl.13. Opće uredbe – obveza informiranja ispitanika).

Ova Politika zaštite osobnih podataka stupa na snagu i primjenjuje se u Dječjem vrtiću Sveti Križ Začretje od 04.03.2021.

 Ravnateljica:

Martina Jakuš,mag.praesc.educ.